Holdbarhet hos Adapteo

Hvordan gjøre en forskjell - i dag og i fremtiden

Hos Adapteo ønsker vi å gjøre en forskjell, både i dag og i fremtiden. Våre fotavtrykk skal bidra til en holdbar og bærekraftig utvikling og til å skape et mer fleksibelt samfunn som kan tilpasse seg de forandringene som kommer. Vi tror fleksibilitet vil være helt essensielt i tiden fremover og for å kunne bygge et tilpasningsdyktig samfunn. Hos Adapteo bidrar vi til denne utviklingen gjennom vår sirkulære forretningsmodell og vårt fokus på effektiv ressursutnyttelse.

Bærekraftsrapport 2023

2023 var et avgjørende år for Adapteo. Vi håndterte økonomiske nedgangstider og geopolitiske usikkerhetsmomenter og så en ny industriell utvikling. Til tross for dette utviklet vi oss videre.

Vårt fokus er å fremme sirkulære infrastrukturløsninger som sikrer rettferdig tilgang til viktige sosiale tjenester som omsorg, utdanning og bolig. Alltid med respekt for planetens ressurser. Adapteo ønsker å spille en avgjørende rolle i å drive samfunnet mot sirkularitet.

I vår siste bærekraftsrapport finner du en oversikt over fremskrittene vi har tatt og innsatsen som er gjort i 2023. Rapporten gir også innsikt i hvordan vi har integrert bærekraft i forretningsstrategien vår, og hvordan vår sirkulære forretningsmodell har vist seg å være smart og bærekraftig.

Vi er stolte over å dele Adapteos bærekraftsrapport for 2023. Last ned rapporten for å lese mer.

Mot en mer
bærekraftig bransje

Bygge- og eiendomsbransjen står i dag for 39 prosent av alle globale utslipp ifølge World Green Building Council. Men dette kan endres. Ca. 80 prosent av alle utslipp fra bygging og renovering av bygg kan reduseres med mer sirkulære løsninger i samsvar med EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi. En slik omstilling er nødvendig hvis vi skal oppfylle Parisavtalen, dvs. begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 °C og stanse klimaendringene.
Bærekraft er sentralt for det Adapteo driver med. Vi bygger bærekraftsaspekter inn i vår strategiske planlegging, prosjektering og drift. Ambisjonen er å bli et av de mest bærekraftige selskapene i bransjen og lede an utviklingen på vårt felt.

Verdiskaping i samfunnet

Adapteo bidrar til verdiskaping i samfunnet ved å lage plass til viktige funksjoner som skoler, barnehager, eldreboliger, kontorer og boliger. Byggene våre har et utmerket inneklima med avansert teknikk for ventilasjon og oppvarming som skaper et optimalisert miljø for brukerne. Lærere og elever trives med å lære i våre skolebygg ifølge brukerundersøkelsene våre.
Med fleksible løsninger oppfyller vi kundenes behov, og med vår sirkulære forretningsmodell gjør vi det på en klimasmart måte som sparer ressurser og reduserer avfall.

Adapteo bidrar til sirkulærøkonomien

Byggene våre brukes om og om igjen. De skaper en sirkulær strøm med begrenset avfall. Med fleksible løsninger kan Adapteo oppfylle kundenes behov med eksisterende byggemoduler som renoveres og leies ut om og om igjen. Med vår byggeteknikk begrenser vi produksjonsavfallet og arbeider for å øke bruken av resirkulerte og gjenbrukte materialer og komponenter i våre nybygg og renovasjoner. Prosjektering for langtidsbruk og mer sirkulære strømmer er en av grunnpilarene i bærekraftsarbeidet vårt, og vi oppfordrer til innovasjon for bærekraft i selskapet vårt.

Forskningsbasert strategi

Vårt arbeid for å bidra til en mer bærekraftig bransje er basert på forskning og kunnskap. I Adapteo samarbeider vi med forskere for å forstå hva vi kan gjøre for å påvirke miljøet mindre negativt og best mulig utnytte de ressursene vi bruker. Vi foretar klimaberegninger på materialstrømmene våre og måler avfall og CO2-utslipp fra driften vår. Livssyklusvurdering er et viktig hjelpemiddel for å forstå den samlede påvirkningen byggene våre har, og arbeidet vi kan gjøre for å redusere den. Med en fleksibel og kunnskapsbasert strategi utvikler vi bærekraftsarbeidet vårt hele tiden, slik at vi kan tilpasse oss et skiftende landskap.

Energieffektive bygg

Vi bidrar til at kundene våre påvirker klimaet minimalt og utnytter den potensielle verdien maksimalt når de bruker byggene våre. Det er hva vi kaller bærekraftige bygg. Med bærekraftige løsninger kan de energieffektive byggene våre oppgraderes med solcellepaneler og smarte systemer. Brukerne kan dermed bruke mindre energi som igjen påvirker klimaet i mindre grad. Noen av byggene våre har sensorer som gjør at vi kan overvåke oppvarming, ventilasjon og energiforbruk og utføre service når det er nødvendig i stedet for å følge en serviceplan. På denne måten støtter vi kundene våre på en mer klimasmart måte. Gjennom dialog med kundene sikrer vi at vi oppfyller spesifikke behov og forventninger med sertifiseringer og miljømerking på en fleksibel måte.

Ressurseffektiv Produksjon

For Adapteo er det viktig å ha en bærekraftig verdikjede. Gjennom kontinuerlig evaluering og samarbeid med leverandører har vi som mål å velge det mest bærekraftige alternativet når det gjelder materialer, transport og produksjonsmetoder. Byggene våre er fremstilt av primært fornybart materiale, idet vi bruker bærekraftig virke som vårt hovedmateriale. Vi bruker grønn energi i driften vår, og vi har som mål gradvis å bruke mer grønn transport mot et klimanøytralt produksjons- og transportsystem. For oss er det viktig å respektere menneskerettighetene, ivareta arbeidstakernes rettigheter og bekjempe korrupsjon i hele verdikjeden vår.

Inkluderende arbeidsplass

Det er viktig at byggebransjen treffer tiltak for å sikre likestilling, bekjempe forskjellsbehandling og arbeide aktivt for å hindre ulykker og farlige situasjoner.

Adapteo prioriterer de ansattes sikkerhet og trivsel, og vi arbeider systematisk og aktivt for å skape en trygg arbeidsplass. Målet vårt er at de ansatte skal være tilfredse og engasjerte i jobben, og vi tilbyr opplæring og karrieremuligheter.

Adapteo er en sterk tilhenger av like jobbmuligheter og like rettigheter, forpliktelser og muligheter uansett kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder, seksuell legning, funksjonsevne, etnisitet, religion eller annen tro for alle ansatte. Arbeidet med likestilling og mangfold foregår i samsvar med lokale lover og i samarbeid med ansatte og fagforeninger.

Artikler fra Adapteo

Ti mil sør for Trondheim ligger Rennebu kommune med cirka 2500 innbyggere. I 2018 ble det født uvanlig ...

Etter en rekordrask prosess sammen med Adapteo har Laholm kunne nå 40 nye eldreboliger til sin disposisjon. Dette var en ...

Vil du lære mer om tilpasningsdyktige bygg?

 

Ta kontakt for mer informasjon og hjelp for dine plassbehov. Vi finner den ideelle løsningen for akkurat dine behov.